Blog empresa disponible

Blog de temática referida a la nueva empresa

El valor compartit (IV): productivitat i eficiència

n19_el-valor-compartit-iv_productivitat-i-eficiencia

La nova empresa, que apareix en la nova era, l’era de la sostenibilitat”, coneguda com “empresa disponible“, i incorpora en la seva missió la de generar valor compartit.

A partir de la inclusió en la missió de la generació de valor compartit, s’incorpora la RSC, Responsabilitat Social Corporativa, en la estratègia, gestió i operativa de l’organització.

Una de les implicacions que comporta la generació de valor compartit és l’anomenada “productivitat i eficiència“, que es desenvolupa en el present article.

La influència de la generació de valor compartit implica una sèrie de modificacions a realitzar per part de l’organització, per tal de millorar la seva productivitat i eficiència. Això es manifesta a partir del desenvolupament a la redefinició dels següents elements de  gestió:

 • Les decisions: s’incorporen les variables inherents a la RSC (socials, ambientals, ètiques, laborals i de respecte als DD.HH.), i a la generació de valor compartit (necessitats i demandes dels grups d’interès).
 • Els processos: la seva gestió haurà d’incorporar diferents persones amb diferents visions i diferents responsabilitats, però totes elles amb veu i vot, per arribar a un consens que s’alinea amb la missió de l’organització.
 • Els procediments: fins ara tendeixen a ser verticals i seqüencials. Ara es converteixen en multitasca i horitzontals, incorporant les noves variables de decisió i les noves persones que vetllin per la seva productivitat i eficiència.
 • Innovació: a partir de les noves tendències de consum i de producció, adaptació al sector, entorn, context i grups d’interès. Es detecten oportunitats de millora en productes i/o serveis, però també en decisions, processos i procediments.

Però totes aquestes modificacions internes no es poden portar a terme si les persones que componen l’organització no desenvolupen una sèrie d’habilitats que afavoreixin la seva implantació. Es proposen les següents habilitats per desenvolupar aquesta finalitat:

 • Ser multidisciplinar: s’ha de ser polivalent, adquirint coneixements per a desenvolupar diferents tasques i responsabilitats en l’organització.
 • Estar oberts al canvi: a partir del principi de la millora contínua, s’ha de sortir de zona de confort i del costum de fer-les coses sempre igual.
 • Ser pro-actius: intentar generar valor afegit, és a dir, buscar com en l’aspecte anterior, la millora contínua. Buscar sempre la col.laboració.
 • Ser íntegre: l’ètica i la transparència són els pilars fonamentals en els que es basa el comportament de les persones que formen part de l’organització.

A partir d’aquestes habilitats a desenvolupar en les persones que formen part de l’organització, es poden desenvolupar les modificacions d’ells elements de gestió que afavoreisen el compliment de poder generar valor compartit, un d’els  objectius estratègics de l’organització . I aquestes modificacions provoquen importants millores en la productivitat i eficiència de l’organització.

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Empresa disponible

El valor compartit (III): govern i direcció

n18_El valor compartit (III)_govern i direcció

La nova empresa, que apareix simultàniament amb el sorgiment de la nova era, “l’era de la sostenibilitat”, se la defineix com una “empresa disponible” i inclou en la seva missió la de generar valor compartit.

Una de les implicacions que comporta la creació de valor compartit és el anomenat “govern i direccio“, que es desenvoluparà en aquest article.

A partir de la inclusió en la missió de la generació de valor compartit, s’incorpora la RSC, Responsabilitat Social Corporativa a l’estratègia, gestió i operació de l’organització.

Però l’aposta per la generació de valor compartit, té implicacions per a la direcció de l’organització. Es contempla, entre d’altres, les següents implicacions en la gestió:

 1. Alineació estratègica efectiva entre la propietat i la direcció.
  S’ha de comunicar de forma clara des de la Propietat cap a la Direcció de l’assumpció de l’objectiu organitzacional de generar valor compartit.
 2. Bon Govern: control, supervisió i informe.
  Ha de constar com un dels criteris de Bon Govern, la generació de valor compartit, avaluant de forma permanent la seva aplicació i informant dels èxits obtinguts.
 3. Nou estil de direcció: el lideratge responsable.
  Es desenvolupa amb la delegació de funcions, amb la cooperació, amb co-gestió de equips, amb aplicació a la consecució de assoliments i metes i amb la participació dels grups d’interès.
 4. Retribucions aplicables a aquest objectiu organitzacional.
  Establir una remuneració en funció de la consecució de l’objectiu de la creació de valor compartit, ja sigui una base percentual o una quantitat fixa segons la gradació en l’assoliment de l’objectiu, segons els indicadors de gestió aplicables per a aquest objectiu.
 5. Identificació i la interacció amb els grups d’interès.
  El valor compartit és avaluable en gran mesura de la satisfacció de les parts interessades, a partir de l’obtenció, entre altres factors, de la “llicència social per a operar”.
 6. Consideració i mesurament de l’impacte social i mediambiental.
  Un altre element avaluable en la generació de valor compartit són els esforços dirigits a la correcta gestió de l’impacte social i mediambiental generat per l’activitat de l’organització.
 7. Inclusió a la base de la cultura de l’organització.
  A la inclusió de l’objectiu de la organització de generar valor compartit, inclòs en la missió i visió, se li afegeix aquest element com a valor afegit a la resta de valors que fonamenten el comportament de l’organització, a nivell intern i extern.
 8. Implicació de tota l’organitzacio.
  L’abast també s’estén a la cadena de valor, a les subcontractes, als col.laboradors, a les aliances i sinergies, i a les persones i grups d’interès que tenen una relació directa amb l’organització. Tots units i alineata a l’assoliment d’aquest objectiu.

Aplicant aquests elements de gestió, es garanteix la incorporació de la generació de valor compartit com un dels objectius estratègics de l’organització.

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Empresa disponible

El valor compartit (II): inversió i endeutament

n17_El valor compartit (II)_inversió i endeutament

La nova empresa, que sorgeix en la nova era, “l’era sostenibilitat” s’ha proposat titular-la com a “empresa disponible” i inclou en la seva missió la generació del valor compartit.

Una de les implicacions que comporta la generació de valor compartit és l’anomenada “inversió i endeutament”, que es desenvoluparà en aquest article.

La inversió i endeutament necessaris, es refereixen als requeriments per poder desenvolupar l’activitat de l’organització, definit en la seva missió, que significa “la raó de ser” de la mateixa. Com es va esmentar amb anteriorment, la missió també conté la generació de valor compartit, que apareix com a conseqüència de la incorporació de la RSC, Responsabilitat Social Corporativa , a la estratègia, gestió i operativa de l’organització.

La generació de valor compartit està directament vinculada amb la innovació responsable i sostenible i amb la millora contínua interna i amb projecció externa . Això implicarà nous projectes, noves iniciatives, noves propostes i noves accions que poden provocar nous productes i/o serveis, amb o sense ànim de lucre.

Per aconseguir-ho, es necessita finançament, tant intern com extern. Pel que fa a la segona opció, la generació de valor compartit pot ser un avantatge diferencial per a l’organització en la millor oportunitat d’obtenir el mateix, la qual cosa té una doble conseqüència per a l’organització:

 • Poder efectuar la inversió necessària.
 • Poder obtenir millors condicions de l’endeutament.

Com es va comentar en l’article anterior, el fonament de que la generació de valor compartit suposa un avantatge diferencial per obtenir finançament, és basa en el fet de que els inversors cada vegada més valoren la informació no financera, a l’hora d’analitzar la viabilitat present i futura de l’organització.

Per tant, cada nou projecte, innovació i/o propostes de millora en els productes i/o serveis de l’organització, amb una marcada generació de valor compartit, tenen una major oportunitat de tenir recolzament i finançament intern i extern.

Adoptant criteris de sostenibilitat , de l’adopció de la RSC en l’organització, s’aconsegueixen noves perspectives relacionades amb els aspectes socials i mediambientals, en el desenvolupament de nous projectes, però també es poden relacionar amb millores en aspectes laborals, ètics i de respecte dels drets humans.

El retorn d’intangible tant intern (organització compromesa) i extern (reputació i imatge de marca) és la conseqüència més important del desenvolupament del component de la missió de l’organització definit com “la generació de valor compartit”.

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Empresa disponible

El valor compartit (I): implicacions

n16_El valor compartit (I)_implicacionsLa nova empresa, que sorgeix en la nova era, “l’era de la sostenibilitat”, aquí titulada com “empresa disponible“, té una missió dirigida també per crear valor compartit.

La generació de valor compartit  té una sèrie d’implicacions en la nova empresa. Es proposen els següents:

 • Inversió i endeutament: nous projectes, iniciatives, propostes i accions.
 • Direcció i govern: nous estils de lideratge, gestió d’equips i consecució de resultats.
 • Productivitat i eficiència: millores en el rendiment i en l’alineació dels involucrats.
 • Direcció de persones: sensibilitat, millora de la relació, comunicació i diàleg.
 • Gestió dels grups d’interès: benefici mutu, sinergies i aliances.
 • La cooperació: noves maneres d’obtenir èxits i objectius.
 • La comunicació: nous continguts, criteris i fórmules que produeixen més amplitud.
 • El report vs el retorn: rendició de comptes i gestió de respostes i contingències.

Totes i cadascuna de les implicacions seran desenvolupades en els següents articles del blog sobre la nova empresa emergent en l’era de la sostenibilitat.

La nova empresa adquireix com a nou paradigma de gestió la RSC, Responsabilitat Social Corporativa que incorpora en la seva estratègia, gestió i operativa.

Una de les principals conseqüències que genera l’adopció i desenvolupament de la RSC en l’empresa, és l’assumpció, ferma creença i decidida voluntat en el desenvolupament i l’assoliment de generar valor compartit.

La generació de valor compartit, es pot definir com “la definició de les polítiques i les pràctiques operacionals de l’empresa que produeixen tant una millora de la competitivitat de la mateixa com una millora en les condicions econòmiques i socials en les comunitats a on opera l’empresa”.

I mitjançant la generació de valor compartit, la comunitat a on opera dóna l’empresa li atorga l’anomenada “llicència social per a operar“. És una dels retorns més evidents que l’empresa obté amb l’aposta decidida de generar valor compartit.

Generar valor compartit suposa per a una empresa, per a qualsevol organització, incrementar el seu valor intangible, que sempre està present en la valoració de l’empresa per part dels inversors, que ja no només es guien pels resultats econòmics obtinguts. Per tant, les variables no financeres es tenen en compte cada vegada més i suposa una font identificativa de les perspectives de futur i existència de l’empresa.

Es pot concloure que generant valor compartit, l’empresa obté major probabilitat de sostenibilitat a llarg termini i un augment en la seva reputació i imatge corporatives.

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Empresa disponible

Empresa i preocupacions laborals (I): la productivitat

n11_Editorial_abril 2016_1

Aquest és el primer d’una sèrie de tres articles que tractaran la temàtica referida a “L’empresa i les preocupacions laborals“.

L’organització que incorpora la RSC, Responsabilitat Social Corporativa en la seva estratègia, gestió i operativa diària, té en compte, entre d’altres preocupacions, les laborals. Això implica que, a l’hora de prendre decisions, la variable laboral i com es veu afectada per les mateixes, es tenida en compte.

Per tant, l’àrea que aborda la gestió específica de les preocupacions laborals, comunament coneguda com l’Àrea de Recursos Humans (RR.HH.), ha d’incorporar el nou paradigma de gestió que emana de la inclusió de la RSC a la gestió.

S’enumeren a continuació les accions més conegudes que depenen d’aquesta àrea:

 • Selecció i contractació de personal & gestió d’anul·lació de la relació laboral.
 • Definició de llocs de treball, competències, habilitats i capacitats. Diversitat.
 • Promoció interna i retenció de talent. Oportunitats i processos incorporats.
 • Salaris, retribucions i altres formes de compensació.
 • Seguretat i salut laboral, gestió interna o externa, sensibilització i formació.
 • Formació continuada, plans de formació, ajuts, subvencions, etc.
 • Conciliació de la vida laboral amb la vida familiar, flexibilitat, normativa interna, etc.
 • Relacions amb els representants dels treballadors, la negociació col·lectiva.
 • Mètodes de resolució de conflictes, sancions, protecció als denunciants, etc.
 • Comunicació bidireccional, canals, interlocutors, incidència, etc.

Un dels principals objectius de l’Àrea de Recursos Humans és obtenir la màxima productivitat dels recursos humans empleats. A continuació s’indiquen les diferències entre l’aplicació o no de la RSC en l’organització per a la consecució de major productivitat:

 • Sense RSC, la visió de l’organització és que els seus RR.HH. són contemplats com a una despesa més de la mateixa. En temps de crisi, només es contempla una estratègia de reducció de la despesa total de l’organització i, per tant, també de la despesa de personal.
 • Amb la RSC, la visió de l’organització és que els seus RR.HH. són contemplats com a una inversió. En temps de crisi, es potencia la creativitat, la innovació i la generació de valor afegit que el personal pot incorporar, per canviar les coses.

I les repercussions que generen en els empleats, amb independència de la seva responsabilitat, són a grans trets les següents:

 • Sense RSC, el clima laboral, les condicions de treball i les relacions existents entre les persones són de competitivitat, manca de confiança i, per tant, d’inseguretat permanent. Això implica que els empleats estan menys feliços i per tant són menys productius.
 • Amb la RSC, el clima laboral, les condicions de treball i les relacions existents entre les persones són de col·laboració, treball en equip i això genera més confiança i seguretat de cada empleat, que significa més felicitat i, per tant, més productivitat.

Des de Responsablia, com a consultoria especialitzada en matèria de RS&S, Responsabilitat Social & Sostenibilitat, a partir de la incorporació de la RSC a les organitzacions, ajudem en la gestió dels ‘RR.HH. amb accions d’assessoria, formació i sensibilització que, en definitiva, generen una major productivitat de l’organització.

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Empresa disponible

Sentit i sensibilitat, empresa emocional

La nova empresa, la que sorgeix en l’era de la sostenibilitat, des d’aquí es proposa amb el nom de “empresa disponible“, en el sentit de que atén permanentment als seus grups d’interés.

En un article anterior es va definirà la nova empresa com una empresa “besucona”, l’empresa intentarà donar, facilitar i promoure els “BESOS”, sent un BESO = “Benefici d’una Empresa SOStenible”.

Una de les eines de gestió que l’empresa ha d’adoptar per l’acció de promoure i difondre els “besos”, i convertir-seen una “empresa besucona” és l’adopció i incorporació de la Responsabilitat Social Empresarial, RSE en a seva estratègia, gestió i operativa.

Una doble implicació que té la nova empresa, a partir de l’esmentat en aquesta introducció, es detalla a continuació:

1ª implicació: l’empresa amplia el sentit de la seva operació (missió ampliada) i amplia la sensibilitat respecte a les demandes de l’exterior (grups d’interès ampliats):

 • Un nou SENTIT: a l’únic sentit econòmic existent fins ara, s’amplia i s’incorpora el sentit social i el sentit mediambiental.
 • Una nova SENSIBILITAT: abans s’era principalment sensible als accionistes i propietaris; ara s’amplia aquesta sensibilitat a tots els grups d’interés.

2ª implicació: l’empresa desenvolupa una capacitat diferenciadora basada en ser atractiva a partir de ser emocional. Això implica desenvolupar, entre d’altres, les següents accions:

 • Demostrar amb polítiques, processos i procediments el nou sentit i sensibilitat.
 • Comunicar els assoliments i els objectius incomplerts, maximitzant la transparència.
 • Relació basada en la confiança mútua, mediació per a la resolució de conflictes.
 • Aplicar l’ètica empresarial de forma generalitzada, sent comunicada i interioritzada.
 • Gestionar els riscos, implantació de protocols de prevenció i comunicació.
 • Implementar bones pràctiques, promocionar-les i difondre-les a tota la cadena de valor.

Per tant, l’empresa, a partir de la incorporació de la RSE, és generadora de sentiments positius tant en la comunitat on opera com en la societat en general.

Amb el nou sentit i sensibilitat descrits anteriorment, l’empresa aconsegueix transmetre emocions que generen reaccions en forma d’aquells sentiments positius. Però ser emocional significa, com s’ha vist, demostrar amb fets, comunicar de forma transparent, relacionar-se de manera confiable, ser ètic per definició, tenir consciència dels riscos propis i aliens i, finalment, generar bones pràctiques que són difoses i promogudes.

La nova empresa és, per tant, una empresa emocional, que sent i provoca emocions i sentiments a partir de ser una empresa “besucona”, sent generadora de Beneficis de ser una Empresa SOStenible (BESOS). I això fa que sigui única, personal i diferent.

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Empresa disponible

Els colors de la sostenibilitat (II): el blanc

n14_Els colors de la sostenibilitat (II)_color blanc

La nova empresa, que sorgeix en l’era de la sostenibilitat, des d’aquest bloc s’ha proposat nomenar com “empresa disponible“, amb vocació plena de servei constant.

En l’article anterior es verifica que, a partir de la incorporació per part de l’empresa de la rendició de comptes del seu impacte econòmic, social i mediambiental, se li associen els colors blau, vermell i verd, respectivament. Es conclou que l’empresa, dur a terme una “gestió tricolor virtuosa“, afegint les següents virtuts:

 • El blau és ciència i coneixement, per la qual cosa li confereix la virtut de la gestió.
 • El vermell és passió i dinamisme, per la qual cosa li confereix la virtut relacional.
 • El verd és salut i natura, per la qual cosa li confereix la virtut ecològica.

Passa amb els colors una similitud amb la gestió de l’empresa de la RSE, Responsabilitat Social Empresarial, i és que la seva addicció provoca el següent resultat:

Blau + Vermell + Verd = BLANC = > aquest color és el símbol de la integritat i la perfecció.

En gestió empresarial té les implicacions següents:

 • La integritat = > incorporar i aplicar l’ètica i la transparència en la seva gestió.
 • La perfecció = > aplicar la millora contínua i la recerca d’innovació i excel·lència.

L’absència de color blanc és el color NEGRE = > és el color de la negativitat.

A mesura que una empresa es dirigeix cap al color blanc, que és la seva meta, va passant per l’anomenada “escala de grisos”, significant el color gris el grau de confiança i credibilitat conferit per la societat en general i els grups d’interès en particular, a l’empresa. A menor intensitat del gris, més a prop estem d’arribar al blanc i, per tant, l’empresa genera cada vegada més confiança i credibilitat, que li dóna una millor reputació e imatge de marca. A major gris, més opacitat i, per tant, es perceben més dubtes.

Si l’empresa uneix els tres àmbits de generació d’impacte (econòmic-social-ambiental) en la seva estratègia, i els adicciona i, per tant, els inclou en la seva presa de decisions i l’operativa diària, l’empresa tendirà, com s’ha esmentat en el paràgraf anterior, a ser percebuda i valorada de manera positiva per la comunitat. Això li donarà de forma substancial molts beneficis tangibles i intangibles.

En definitiva, els colors de la sostenibilitat són els 3 colors primaris, Blau + Vermell + Verd i la seva suma és el color BLANC. Com més a prop del color blanc, més s’aproxima a una gestió responsable i sostenible, basada en l’adopció de la RSE, Responsabilitat Social Empresarial.

Per tant, el color de la sostenibilitat, basada en la RSE, és el color BLANC, fruit de l’addicció dels 3 colors primaris que s’associen amb els 3 aspectes per als quals l’empresa a de rendir comptes a la societat: els aspectes econòmic, social i mediambiental.

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Empresa disponible

Els colors de sostenibilitat (I): la gestió tricolor

 

n13_Els colors de la sostenibilitat (I)_la gestió tricolor

La nova empresa, que sorgeix a la nova era, l’era de la sostenibilitat, se l’ha titulat com “empresa disponible“, oberta, alerta i atenta permanentment.

La nova empresa adopta la RSE, Responsabilitat Social Corporativa, en la seva estratègia, gestió i operativa diària. Per tant, incorpora la triple compta de resultats en la seva rendició de comptes. Això implica report i comunicació no només en l’àmbit econòmic, sinó també en matèria social i mediambiental.

Per tant, l’estratègia ha passat de ser “monocolor”, amb la difusió de la informació econòmic-financera en exclusiva, a “multicolor”, amb la incorporació de la informació de l’impacte social i mediambiental que genera l’activitat de l’organització.

S’associa de manera innata o axiomàtica els següents colors a les diferents rendicions de comptes que es comuniquen, distingint entre:

 • Report de l’impacte econòmic generat: color blau.
 • Report de l’impacte social generat: color vermell.
 • Report de l’impacte ambiental generat: color verd.

El color blau simbolitza i s’associa amb l’etern, i en aquest sentit, és etern i imperible que les empreses per sobreviure han d’obtenir beneficis. Per aquest motiu és el color escollit per a l’aspecte econòmic de l’activitat de l’empresa.

El color vermell simbolitza l’amor a les persones i, en aquest sentit, és ideal per a definir l’aspecte social de l’activitat de l’empresa. També és el color de la passió, que juntament amb el propòsit, representen dos condiments bàsics per construir confiança.

El color verd simbolitza la vegetació i l’ecologia. És el color més evident i indiscutible en la seva vinculació amb un dels tres impactes que l’activitat de l’empresa genera a la societat, en aquest cas, el relacionat amb l’aspecte mediambiental.

La virtut suposa “la capacitat que té una cosa de produir un determinat efecte positiu“. A partir d’aquesta definició, trobem que la gestió tricolor incorpora les següents virtuts:

 • El color blau dóna la virtut de la gestió.
 • El color vermell dóna la virtut relacional.
 • El color verd dóna la virtut ecològica.

Si l’empresa conjumina aquestes tres virtuts en la seva estratègia i gestió, que conjuminant tots els conceptes i els arguments ja explicats, aquesta gestió es podria anomenar com “gestió tricolor virtuosa“, sens dubte s’acostarà a una gestió sostenible i responsable, basada en una adopció estratègica de la RSE, Responsabilitat Social Empresarial.

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Empresa disponible

El foment dels “BESOS” (II): accions

n12_El fomento dels BESOS (II)_accions

La nova empresa, que sorgeix en la nova era, la era de la sostenibilitat, s’ha titulat en el blog temàtic com a “empresa disponible“.

Com ja s va comentar en l’article anterior, l’empresa serà un “empresa besucona”, és a dir, tindrà com a una de les seves metes el donar “BESOS”, implicant cadascun d’ells un Benefici d’una Empresa SOStenible.

Per tant, en l’estratègia, gestió i operacions de la empresa, aquesta tindrà definida com un objectiu primordial en la presa de decisions, el fet de proporcionar “besos”, tant internament (identitat = > cultura empresarial) com externament (reputació = > imatge percebuda).

L’empresa haurà d’avaluar l’impacte i els efectes beneficiosos que comporta cada “beso”, analitzant tant els grups d’interès interns (directius, empleats, comandaments intermitjos, etc.) com externes (accionistes, assessors, proveïdors cadena de subministrament, clients, comunitat local, Administracions Públiques, mitjans de comunicació, subcontractes, etc.).

Per a al foment dels “BESOS”, es proposen una sèrie d’actuacions, a tots els nivells, per poder aspirar a tenir una societat “besucona”. Es proposen, entre moltes, les següents:

 • Incorporar la variable “besos” en la retribució de la direcció.
 • Analitzar l’aspecte “besos” a les decisions de l’empresa.
 • Incorporar la variable “besos” en la contractació pública.
 • Afegir l’acció de donar “besos” en l’actuació de les administracions públiques.
 • Promoure els “besos” en l’ensenyament, l’educació i la formació.
 • Analitzar l’aspecte “besos” en les decisions d’inversió.
 • Analitzar la variable “besos” en les decisions de compra d’un producte o servei.
 • Establir aliances en el tercer sector per promoure els “besos”.

És evident que l’acció de “besar” proporciona valor intangible a l’empresa, i encara que no té un reflex en valoració econòmica en els seus estats financers, sí que té un reflex en la projecció econòmica futura de l’empresa, pel que fa a una percepció de millora i de sostenibilitat en els seus resultats futurs.

I un dels més importants aliats per l’acció de promoure i difondre els “besos” a l’empresa, com ja es va esmentar en l’article anterior, és l’adopció i la incorporació de la Responsabilitat Social Empresarial, RSE. Per això és imprescindible quela direcció es doti d’un nou estil de lideratge, que també es va explicar en l’article anterior.

En conclusió, l’acció de “besar” és estratègica per a l’empresa, per les raons i els arguments formulats en l’anàlisi dels dos articles i, per tant, ha d’abastar a tota la cadena de valor de l’empresa, a totes les decisions a prendre per la alta direcció i a tots els grups d’interès identificats i que es relacionen amb l’empresa.

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Empresa disponible

El foment dels “BESOS”(I): un nou lideratge

n11_El foment dels BESOS (I)_un nou lideratge

La nova empresa, que en el bloc temàtic es titula amb el nom de “empresa disponible“, és la empresa que apareix i es desenvolupa en la nova era, coneguda com l’era de la sostenibilitat.

Aquesta empresa emergent, serà per definició “besucona“. L’explicació és sencilla, a partir d’un joc de paraules: la empresa tractarà de donar “BESOS”, proporcionant cadascun d’ells un Benefici d’una Empresa SOStenible.

L’axioma que es contempla en aquest article és que el fet de donar “un beso”, l’acció de besar, tal i com s’acaba d’explicar, comporta un benefici no només per l’empresa (generació de valor afegit) sinó per la societat en general i per als grups d’interès que interactuen amb l’empresa en particular (generació de valor compartit).

Per tant, per a cada “beso” donat, l’empresa:

 1. Ha pres una decisió en que ha estat avaluat el impacte ambiental, social, ètic, laboral i de respecte als Drets Humans que afecta.
 2. Ha contemplat la sostenibilitat com a element clau en la seva decisió, pensant a llarg termini i en la repercussió per als grups d’interès.

Una de les eines de gestió que l’empresa ha de adoptar per a l’acció de promoure i difondre “los besos”, per poder convertir-se així en una “empresa besucona” és l’adopció i la incorporació de la Responsabilitat Social Empresarial, RSE en la seva cultura corporativa, que implica a la seva estratègia, gestió i operacions.

Però per aquest camí cap a la sostenibilitat de l’empresa, adoptant aquest nou paradigma de gestió que suposa la RSE, és necessari disposar d’un nou estil de direcció i, per tant, d’un nou estil de lideratge.

Es proposen, entre d’altres, les següents característiques del nou estil de lideratge:

 • Incorporar elements ètics, socials, ambientals i de respecte als DD.HH. en les seues decisions.
 • Contemplar el llarg termini, amb actualització permanent de la seva actuació planificada.
 • Estar al dia sobre les tendències de consum, comportament, necessitats i rols.
 • Promoure la innovació, millora contínua i la creativitat.
 • Gestionar equips i xarxes i promoure sinergies i aliances.
 • Implementar la prevenció en lloc de reacció, i establir plans de contingència.
 • Posseir una formació multidisciplinar i unes habilitats transversals.
 • Promoure el diàleg, l’enteniment, la col.laboració i la conciliació.
 • Trobar solucions als problemes, aprendre d’ells i no buscar culpables i sancions.
 • Recolzar-se en els grups d’interès que afecten a les decisions del seu àmbit.
 • Ser generador de confiança i credibilitat, sabent gestionar les crisis.
 • Ser un comunicador nat, afegint valor a la seva actuació present i projecció futura.

I amb aquest perfil en la direcció, sens dubte afavorint la consolidació de la sostenibilitat de l’empresa.

Publicado por Emilio Moral  |  0 Comentarios  |  en Empresa disponible

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies